پرسش : چقدر باید صبر کنیم تا به کانادا مهاجرت کنیم؟

پاسخ :

در گام اول باید شما تعیین کنید که از کدام روش، خواهان اقدام برای مهاجرت هستید و پس از تعیین روش موردنظر، میتوانید مدت زمان هرپروسه را مطالعه کنید.


چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹