تاریخ تولد*
جنسیت*
  
آخرین مدرک تحصیلی (که فارغ التحصیل شده اید)*
آیا مدرک تحصیلی دیگری هم دارید؟ (مدرک تحصیلی شماره ۲)*
  
کدام مدرک زبان را اخذ کرده اید (یا می توانید اخذ کنید)؟*
آیا سابقه کار در داخل کانادا دارید؟
آیا سابقه کار در خارج از کانادا دارید (بطور مثال در ایران)؟
آیا از کارفرمای کانادایی جاب آفر دارای LMIA دارید؟*
  
آیا متاهل هستید؟*
  
آیا خود یا همسرتان خویشاوندی در داخل کانادا دارید که مقیم دائم یا سیتیزن باشد؟
لطفاً نسبت و استان محل اقامت را ذکر کنید.
  
آیا شما یا همسرتان در کانادا برادری یا خواهری دارید که
PR یا شهروند کانادا بوده و در حال حاضر داخل کانادا زندگی کند؟*
  
نحوه آشنایی شما با سازمان مهاجرتی بهرامی از چه طریقی بوده است؟
(می توانید چند گزینه انتخاب کنید)*
        
verification