ماسک برای افرادی که دوز دوم واکسن کرونا را زدند امری اختیاری می شود.