در مورد عقب‌ماندگی درخواست‌های IRCC

شان فریزر، وزیر مهاجرت در مقابل کمیته دائمی شهروندی و مهاجرت پارلمان کانادا حاضر شد تا در مطالعه جدید این کمیته در مورد عقب‌ماندگی درخواست‌های IRCC و زمان‌های پردازش شرکت کند.

 کمیته پارلمانی متشکل از مقامات منتخب دولت فدرال است. وظیفه آنها نظارت بر سیاست فدرال در رابطه با مهاجرت و چندفرهنگی و همچنین نظارت بر اداره مهاجرت و هیئت پناهندگان است. 

آنها مطالعاتی را انجام می‌دهند و توصیه‌هایی را برای هدایت سیاست‌های مهاجرت ارائه می‌کنند. 

 فریزر به نمایندگی از اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا IRCC برای شرکت در مطالعه عقب ماندگی کمیته،  دعوت شد.

موجودی IRCC تا ۲۹ آوریل بیش از ۲.۱ میلیون متقاضی داشت که منتظر تصمیمات مربوط به شهروندی، مهاجرت و اقامت موقت بودند. 

موجودی اقامت موقت از آوریل ۲۰۲۱ تا حدودی به دلیل مجوز کانادا-اوکراین برای سفرهای اضطراری CUAET دو برابر شده است./cicnews