دعوت استان بریتیش کلمبیا  از 74 متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود:

 

استان بریتیش کلمبیا از آغاز سال 2021 تــا کنون از 8,661 متقاضی دعـوت بـــه درخواست نــامزدی  استانی کرده است.اسـتان بریتیش کلمبیا از 74 کارمند فناوری دعوت  کرد تا برای نامزدی استانی در 21 سپتامبر درخواست دهند. این دعوتنامه ها از طریق BC PNP Tech ، که تحت برنامه نامزدهای استانی بریتیش کلمبیا است، صادر شده است.