دعوت استان انتاریو  از 48  متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

استان انتاریو در تاریخ 11 آگوست 2021 از 48 مـتقاضی شاغـل در زمینه های بـهداشت، کشاورزی و تولید دعوت به درخواست اقامت دائم نمود.