پرسش : آیا میزان دشواری مهاجرت، نسبت به گذشته، افزایش یافته است؟

پاسخ :

در جواب این سوال باید بگوییم بله!  امروزه تقاضای افراد برای مهاجرت نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ بنابراین طبیعی است که با به وجود آمدن رقابت در میان متقاضیان، این امر دشوارترشود. اما لازم به ذکر است که اگر در زمانی مناسب، اقدام به مهاجرت کنید؛ میتوانید امیدوار باشید.


چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹