پرسش : منظور از مدیریت فعال در برنامه های تجاری چیست؟

پاسخ :

در بعضی از برنامه ها ی مهاجرتی، لازم است تا فرد، سابقه داشتن خود در زمینه ی مدیریت را اثبات کند؛ اثبات سابقه ی مدیریت بدین معناست که فرد در سه زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و در حوزه مالی مدیریت باید فعالیت هایی داشته باشد.


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹