پرسش : منظور از بیومتریک چیست؟

پاسخ :

بیومتریک همان انگشت نگاری است؛ افرادی که خواهان ویزای کانادا میباشند؛ باید برای انجام این انگشت نگاری به دفاتر VAC مراجعه کنند؛ انجام  بیومتریک، یکی از مراحلی است که انجام آن برای دریافت ویزا، ضرورت دارد.


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹