پرسش : چند نوع روش برای اقامت دائم کانادا وجود دارد؟

پاسخ :

از طریق برنامه های اقتصادی که شامل حال افراد متخصص و حرفه ای، افرادی که قادر به سرمایه گذاری میباشند؛ افرادی که کارآفرین هستند؛ میباشد.

از طریق برنامه های خانوادگی  میتوان اقدام کرد که منظور از آن، اسپانسر شیپ پدر، مادر، همسر و یا فرزند میباشد

لازم به ذکر است که بهترین برنامه برای شما، پس از تکمیل فرم ارزیابی توسط شما، مشخص میشود.


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹