پرسش : هزینه قانونی به چه معناست؟

پاسخ :

هزینه ای است که اداره مهاجرت کانادا دریافت میکند و هدف از دریافت این هزینه، انجام بررسی های لازم در مورد پرونده فرد متقاضی مهاجرت است. میزان هزینه قانونی بستگی به این دارد که شما چه برنامه را برای مهاجرت انتخاب نموده اید.


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹