Manitoba PNP از 315 کاندیدای مهاجرت دعوت می کند

منیتوبا اکنون از 758 کاندیدای مهاجرت دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی در سال 2022 اقدام کنند.

مانیتوبا جزئیات قرعه کشی جدید مهاجرت را که در 27 ژانویه برگزار شد، منتشر کرد.

برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) از کاندیداها در سه برنامه نامزدهای استانی (PNP) دعوت کرد. در اینجا تعداد دعوتنامه های صادر شده برای هر برنامه و همچنین حداقل امتیاز بر اساس سیستم ابراز علاقه استان (EOI) آمده است:

نیروی کار در منیتوبا - 212 دعوت نامه با حداقل امتیاز 609.

نیروی کار در خارج از کشور - 63 دعوت نامه با حداقل امتیاز 703.

جریان آموزش بین المللی - 40 دعوت نامه بدون نیاز به امتیاز.

از میان این دعوتنامه ها 69 مورد برای داوطلبان در سامانه اکسپرس انتری صادر شد