کانادا دور جدیدی از برنامه‌های مهاجرتی را در ۲۵ می برگزارمی کند

کانادا دور جدیدی از برنامه‌های مهاجرتی را در ۲۵ می برگزار و از ۵۸۹ کاندید اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم دعوت کرد. 

حداقل امتیاز لازم برای دعوت در این قرعه کشی ۷۴۱ بود. IRCC فقط از کاندیداهایی دعوت می کرد که قبلا نامزد استانی شده بودند، به همین دلیل است که امتیاز بسیار بالا بود.

 نامزدهای اکسپرس انتری که نامزدی از یک برنامه نامزد استانی PNP دارند، به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز سیستم رتبه بندی جامع CRS به امتیاز پایه آنها اضافه می شود. در قرعه کشی قبلی IRCC از ۵۴۵ کاندید PNP با حداقل امتیاز ۷۵۳ دعوت کرده بود.

cicnews