اکسپرس انتری: کانادا بزرگترین قرعه کشی PNP از ماه مارس را برگزار می کند

نتایج قرعه کشی جدید و 16 شغلی که در ماه نوامبر واجد شرایط اکسپرس اینتری می شوند.

کانادا از 932 کاندید اکسپرس انتری دعوت کرد تا در 8 ژوئن برای اقامت دائم درخواست دهند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) فقط از نامزدهای برنامه نامزد استانی (PNP) در قرعه کشی جدید دعوت کرد. در نتیجه،

حداقل امتیاز لازم برای دعوت در این قرعه کشی 796 بود. امتیاز نسبتاً بالا بود زیرا داوطلبان PNP 600 امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS)

به صورت خودکار به امتیاز پایه آنها اضافه می شود.

دور دعوت جدید از زمانی که کانادا 1047 کاندید PNP را در 2 مارس دعوت کرد، بزرگترین دور دعوت است.