پیروزی حزب لیبرال در انتخابات 2021 کانادا و تأثیرات آن بر روی مهاجرت به کانادا:

 

حزب لیبرال کانادا سومین انتخابات متوالی خود از سال 2015 تا به امروز را بــا پیروزی سپری کرد. این امر از نظر نحوه تصمیم گـیری در مـورد مـهاجرت بـــه کانادا تغییرات چندانی را در پـی نداشته هر چند کــه ظرفیت پذیرش مهاجران در ســالهــای آتـــی افزایش خواهد یافت.بر اساس گزارش شبکه های خبری مانند CTV و CBC،حزب لیبرال جاستین ترودو سومین انتخابات پیاپی کانادا را به دست آورد.

حداقل 170 کرسی از 338 کرسی پارلمان کانادا برای اکثریت مورد نیاز است تا دولت اکثریت حزب حــاکم را قادر سازد بدون نیاز به حمایت احزاب مخالف ، هرگونه تغییر در قانونگذاری را که مایل هست ، اجرا کند.در دولت های اقلیت ، حزب حاکم برای تصویب قوانین و حفظ قدرت باید با اپوزیسیون همکاری کند. حزب لیبرال کانادا در انتخابات 2015 اکــثریـــت را بدست آورد اما پس از انتخابات 2019 به دولت اقلیت واگذار شد. 

در طول مبارزات انتخاباتی ، مهاجرت در سایه موضوعاتی مانند تغییرات آب و هــوایی ، مـسکن ارزان قــیمــت و بهبود اقتصادی مانده بود. با این حـــال، هم لیبرال ها و هم محافظه کاران وعده داده اند کـــه ظرفیت  مهاجرت  را افزایش دهند و به پرونده های عقب افتاده رسیدگی کنند.
نتیجه انتخابات کــانــادا مــنجر بــه تـغیــیرات عــمده در سیاست برای مهاجرت در ســال هــای آینده میشود. از سال 2019 ، لیبرال ها می توانند برنامه مهاجرتی خود را بدون بحث و مخالفت تصویب کنند.

نــتیجه انــتخابات کــانــادا مــنجر بــه تغییرات عمده در سیاست برای مهاجرت در سال های آینده میشود. از سال 2019 ، لیبرال ها می توانند برنامه مهاجرتی خود را بدون بحث و مخالفت تصویب کنند.در عوض ، احزاب اپوزیسیون بــر پاسخگویی دولت به موضوعات دیگر مانند پاسخ به بحران کرونا ، سیاست های اقتصادی و مالی و مسائل خارجی مانند واکنش کانادا به بحران در افـغانستان متمرکز شـده اند. بــه ایــن ترتیب، بـایـد منتظر ادامه بــرنامه مهاجرت لیبرال ها باشیم کــه از سال 2015 ادامه داشته. 

ایــن بــه معنای تعهد مداوم برای استقبال از مهاجرت بــرای حـمایت از بهبود اقتصاد کانادا پس از کرونا و هــمچنین تعهد بـه اتحاد مجدد خانواده ها، کـمک بـــه پــناهندگان و اســتقبال از ســایر استعدادهای جهانی مانند کارگران موقت خارجی و دانشجویان بین المللی است. همچنین کوتاه شدن زمان بررسی پرونده ها و الکترونیکی شدن بعضی ازبرنامه از جمله وعده های این حزب است.لیبرال ها در نظر دارند تا مسیرهای اقامت دائم برای کارگران موقت خارجی و دانشجویان بین المللی که مدرک کانادایی دریافت کرده اند را از طریق سیستم امتیازات اکسپرس اینتری  گسترش دهند.

در مورد پناهندگان لیبرال ها از همکاری با کارفرمایان سراسر کشور برای استقبال از 2000 پناهنده برای رفع کمبود نیروی کار در بخش های مورد تقاضا مانند مراقبت های بهداشتی خبر دادند.همچنین این احتمال وجود دارد که وزیر مهاجرت فعلی مارکو مندچینو در نقش خود باقی بماند.طـی یـک یــا دو مــاه آیـنده وزیـــر مـهاجرت از طـریق دستورات نخست وزیر در مورد سیاست های مهاجرتی آگاه می شود.

و ایــن اولــویت هـا تأثیر مستقیمی بر استان ها، و کل سیستم مهاجرت خواهند داشت.رویـداد مـهم بـعدی کــه باید بــه آن تـوجه کرد، اعلام برنامه سطوح مهاجرت 2024-2022 است.
برنامه سطوح اهداف پذیرش مهاجران IRCC، تعـداد مــــهاجــــرانی کــــه تـــحت هــــر کــــلاس پــــذیــــرش (اقتصادی ، خانوادگی ، پناهندگی و بشردوستانه) مورد هــدف قــرار می گیرند و تخصیص برای هر استان را تعیین می کند.
به احتمال زیاد لیبرال ها به برنامه خود برای افزایش مهاجرت بیش از 400000 تازه وارد در هر سال متعهد خواهند ماند.در طــول ســال 2022 ، باید منتظر ماند تا دولت جدید لـــیـبــرال شروع به کار کرده و سیاست ها و برنامه های جدید مهاجرت را اجرا کند.