منیتوبا تاکنون 10786 دعوت نامه در سال 2021 صادر کرده است

منیتوبا در 16 دسامبر قرعه کشی جدیدی برای مهاجرت برگزار کرد

برنامه نامزدهای استانی منیتوبا  MPNP  در مجموع از 349 نامزد مهاجرت

در سه برنامه نامزد استانی  PNP  دعوت کرد:

کارگران ماهر در مانیتوبا - 296 دعوت نامه با حداقل امتیاز EOI 447؛

کارگران ماهر در خارج از کشور - 13 دعوت نامه با حداقل امتیاز EOI 712

جریان آموزش بین المللی - 40 دعوت نامه بدون نیاز به امتیاز EOI