مانیتوبا از آغاز سال 2021 تاکنون از 11170 متقاضی مهاجرت دعوت کرد

تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.

منیتوبا آخرین قرعه کشی سال خود را در 30 دسامبر برگزار کرد.

برنامه نامزدهای استانی منیتوبا MPNP  در مجموع از 393 نامزد مهاجرت در سه برنامه استانی  PNP دعوت کرد. در اینجا تعداد دعوتنامه های صادر شده برای هر برنامه به اضافه حداقل امتیاز بر اساس سیستم ابراز علاقه استان  آمده است:

نیروی کار در منیتوبا - 332 دعوت نامه با حداقل امتیاز 375.

نیروی کار در خارج از کشور - 35 دعوت نامه با حداقل امتیاز 726

تحصیل بین المللی - 26 دعوت نامه بدون نیاز به امتیاز.