مانیتوبا اولین قرعه کشی PNP در سال 2022 را برگزار می کند

443 نفر در اولین قرعه کشی PNP سال منیتوبا دعوت شدند.

مانیتوبا با دعوت از 443 کاندیدای مهاجرت برای درخواست نامزدی استانی، سال را آغاز کرده است.

برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا MPNP  از کاندیداها در سه برنامه نامزدهای استانی PNP  دعوت کرد. در اینجا تعداد دعوتنامه های صادر شده برای هر برنامه به اضافه حداقل امتیاز بر اساس سیستم ابراز علاقه استان EOI  آمده است:

نیروی کار در منیتوبا - 357 دعوت نامه با حداقل امتیاز 459.

نیروی کار در خارج از کشور - 53 دعوت نامه با حداقل امتیاز 711. و

دانشجویان بین المللی - 33 دعوت نامه بدون نیاز به امتیاز.