دولت می خواهد شرایط سوپر ویزا را برای والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بهبود بخشد.

در صورت تصویب لایحه جدید اقامت طولانی برای والدین، پدر بزرگها و مادربزرگها آسان تر و ارزانتر میشود.

کایل سیبک، عضو پارلمان کانادا، لایحه جدیدی را برای حمایت از والدین، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که به کانادا مهاجرت میکنند را، ارائه میدهد.

تغییرات پیشنهادی بر سوپر ویزا برای والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تأثیر می گذارد. در حال حاضر، سوپر ویزا به والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های کانادایی این امکان را می‌دهد که برای دو سال متوالی بدون نیاز به تمدید وضعیت خود، از آن استفاده کنند. خود ویزاها اجازه چندین بار ورود به کانادا را در طول 10 سال می دهند. دقیقاً مانند برنامه والدین و پدربزرگ ها، این برنامه به فرزند یا نوه کانادایی نیاز دارد که حداقل درآمدی که توسط دولت تعیین شده است را برآورده کند. همچنین باید والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تحت پوشش بیمه درمانی یک شرکت کانادایی باشند.