برنامه نامزدی استانی نوا اسکوشیا از 330 متقاضی اکسپرس اینتری دعوت کرد.

 

نجاران و دیگر نیرو های متخصص در بین این دعوت شدگان در تاریخ 7 اکتبر بودند.

استان نوا اسکوشیا در تاریخ 7 اکتبر 2021 دو قرعه کشی برگزار کرد و از مجموع 330 متقاضی اکسپرس اینتری و نیروی متخصص دعوت کرد.

در بین این 330 متقاضی ، 286 نفر که پیشنهاد کار در نوا اسکوشیا

و حداقل یک سال سابقه کار در یکی از مشاغل تخصصی و حرفه ایی داشتند دعوت شدند.  همچنین این متقاضیان به 5 CLB نیاز دارند.

برنامه نامزدی نوا اسکوشیا همچنین از 44 نجاری که حداقل  2 سال سابقه کار حرفه ایی و 5 CLB  دارند، دعوت کرد. این دو قرعه کشی زیر نظر برنامه اولویت های بازار کار نوا اسکوشیا برگزار شد.

متقاضیان دعوت شده از هر دو گروه تا تاریخ 6 نوامبر 2021 فرصت دارند تا برای برنامه نامزدی استانی درخواست دهند.