دعوت استان منیتوبا از 602  متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

استان منیتوبا از اول سال 2021 تاکنون 7,391 دعـوتنـامه بـرای مـتقاضیان نـامزدی اسـتانـی صـادر کرده است. منیتوبا در تاریخ 2 سپتامبر 2021 از 602 متقاضیدعوت به درخواست نامزدی استانی نمود.


نتایج به شرح زیر می باشد :

 

نیروی کار ماهر داخل منیتوبا : 463 دعوتنامه با امتیاز 445

نیروی کار ماهر خرج از کشور: 84 دعـوتنامه با امـتیاز 698

بـرنـامه دانـشـجویان بین الملـلی: 55 دعوتنامه بدون امتیاز

 

در مـجـمـوع 101 دعـوتـنـامـه به عـنـوان  Letter of Advice to Apply برای متقاضیان اکسپرس اینتری صادر شد.