دعوت استان منیتوبا از 275  متقاضی مهاجرت استانی خود:
 

استان منیتوبا در تاریخ 12 آگوست 2021 از 275 مـتـقـاضی مهاجرت استانی خود دعـوت کـرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.

 

نتایج این دراو به شرح زیر است :

نیروی کار ماهر داخل منیتوبا :   238 متقاضی با حداقل امتیاز 454

 

نیروی کار ماهر خارج از کشور :   6 دعوتنامه با حداقل امتیاز 719 

 

برنامه دانشجویان بین المللی :   31 دعوتنامه بدون نیاز به امتیاز

 

در مـجـمـوع 36 دعـوت نـامه بـا عـنـوان Letters of Advice To Apply برای متقاضیان اکسپرس اینتری صادر شد.