دعوت استان منیتوبا از 142  متقاضی مهاجرت استانی خود در 7 ژوئن :

95 دعوتنامه برای نیروی کار داخل استان

25 دعوتنامه برای نیروی کار خارج استان

22 دعوتنامه برای گروه دانشجویان بین المللی