دعوت استان منیتوبا از 141  متقاضی  برنامه مهاجرت استانی خود :

در مجموع   141  متقاضی برای درخواست نامزدی استانی در 17 ژوئن 2021 دعوت شده اند و 10 دعوت نامه دیگر برای متقاضیان اکسپرس اینتری  به منظور اخذ اقامت دائم صادر گردید. منیتوبا از اول سال 2021 تا کنون 3,705  متقاضی برنامه مهاجرت استانی را دعوت کرده است.

95 دعوتنامه نیروی کار ماهر داخل استان با امتیاز 430 

24 دعوتنامه نیروی کار خارج از کشور با امتیاز 703

22 دعوتنامه برای برنامه دانشجویان بین المللی بدون نیاز به امتیاز