برنامه نامزدی استانی منیتوبا از 426 متقاضی دعوت به درخواست نامزدی استانی کرد.

 

از اول سال 2021 تا کنون منیتوبا از 8,691 متقاضی برای درخواست نامزدی استانی دعوت بعمل آورده است. استان منیتوبا نتایج آخرین دور از دعوتنامه ها که در تاریخ 7 اکتبر 2021 برگزار شده بود را منتشر کرد. برنامه نامزدی استانی منیتوبا در مجموع از 426 متقاضی مهاجرت در سه برنامه نامزدی استانی دعوت کرد.

 

نتایج به شرح زیر می باشد : 

 

نیروی کار ماهر داخل منیتوبا : 350 دعوتنامه با حداقل امتیاز  446

نیروی کار ماهر خارج از کشور : 21 دعوتنامه با حداقل امتیاز 729

فارغ التحصیلان بین المللی : 55 دعوتنامه بدون نیاز به امتیاز

از بین این دعوتنامه ها، 84 دعوتنامه برای متقاضیانی که در سیستم اکسپرس اینتری بودند، صادر شد.