دعوت استان ساسکاچوان از 452 متقاضی مهاجرت استانی خود: 

 

 

 

اسـتان ساسـکاچـوان از 452 مـتقاضـی مـهاجرت در 5 آگـوسـت 2021  دعـوت کـرد تـا بـرای نامزدی استانی درخـواست دهند. ایـن دعوتـنامه هـا بـرای متقاضیانی صادر شد که واجد شرایط نامزدی استانی ساسکاچوان باشند مخصوصاً نیروی کار ماهر بین المللی. از این دعوتنامه ها ممکن است 171 نفر واجد شرایط  بـرنامه اکـسـپرس ایـنـتری سـاسـکـاچـوان و 281 نفر متقاضی زیر مجموعه مشاغل پر تقاضا باشند.