دعوت استان ساسکاچوان از 280  متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

استان ساسکاچوان در 21 جولای 2021 از 280 مـتقاضی مهاجرت اسـتانی خـود دعوت به درخواست اقامت دائم کرد. این دعوتنامه ها برای متقاضیانی بود که ممکن است  واجـد شرایط بـرنامه مـهاجرتی اسـتـانی ساسکاچوان بـویژه در گـروه بین المللی نیروی کار ماهر باشند. از مـیان دعـوت شـدگان، 84 نفر ممکن است در زیرمجموعه برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان باشند و 196 نفر زیرمجموعه مشاغل پرتقاضا باشند. ایـن مـتقاضـیـان به حـداقـل امـتـیـاز 77 نیاز دارند. همچنین متقاضیان برای اثبات تحصیلات خارجی خود بـا اسـتـانـدارد کـانادا بـه ارزیـابی مـدارک تـحـصیلی به علاوه، تجربه کار در یکی از 63 شغل مورد تقاضا نیاز دارند.

 

 

وضعیت تاهل شما کدام است؟*
آیا مدرکی به عنوان زبان دوم دارید؟*
برای نمره زبان شما کدام از حالت های زیر صادق است؟*
چند سال سابقه کار "خارج از کانادا" دارید؟*
کدام یک از حالت های زیر برای مدرک تحصیلی شما صادق است؟*
چند سال سابقه کار "داخل کانادا" دارید؟*
آیا Certificate of qualification - trade occupations از داخل کانادا دارید؟*
نمره زبان اول شما (انگلیسی یا فرانسوی) در چه وضعیتی است؟
آیا شما یا همسرتان (اگر متاهل هستید) خواهر با برادری در داخل کانادا دارید که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند؟*
آیا نمره NCLC 7 یا بیشتر در هر 4 اسکیل زبان فرانسه دارید؟*
نمره زبان "انگلیسی" شما در هر 4 اسکیل چه وضعیتی دارد؟*
آیا تحصیلات دانشگاهی داخل کانادا دارید؟*
آیا جاب آفر دارای LMIA از داخل کانادا دارید؟*
آیا نامینیشن استانی دارید؟*
آخرین مدرک تحصیلی همسر شما چیست؟*
آیا همسر شما مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی دارد؟*
آیا همسر شما سابقه کار "داخل کانادا" دارد؟*
چند سال دارید؟ (مجردی)*
آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟ (مجردی)*
نمره Listening شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
نمره Reading شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
نمره Writing شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
نمره Speaking شما معادل CLB چند است؟ (مجردی)*
چند سال سابقه کار "داخل کانادا" دارید؟ (مجردی)*