دعوت استان ساسکاچوان از 255  متقاضی برنامه  مهاجرت استانی خود:

استان ساسکاچوان در 25 خرداد 1400 از 255 متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود دعوت کرد. این دعوتنامه ها برای کسانی صادر شده که واجد الشرایط SINP بودند به ویژه از گروه نیروی کار ماهر بین المللی. 

از میان افرادی که دعوت شده اند 103 نفر ممکن است برای SINP's Express Entry  و 152 نفر از راه مشاغل ضروری واجد شرایط شوند.