دعوت استان بریتیش کلمبیا  از  51   متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود:

 

استان بریتیش کلمبیا از آغاز سال 2021 تا کنون 7,092 دعوتنامه برای درخواست نامزدی استانی صادر کرده است. در تاریخ 10 آگوست 2021اسـتان بـریتیش کـلمـبیا از 51 نـفر از مـتقـاضیان مهـاجرت ایـن اسـتان که در مـشاغل اصلی فناوری فـعـالـیت دارنـد را دعـوت بـه درخـواست نامزدی اسـتانی نـمود. 

 

افـرادی که دعـوت شده انـد باید شـرایـط یـکی از برنامه های Express Entry BC و Skills Immigration را داشته باشند.