دعوت استان بریتیش کلمبیا  از 488 متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود:

 

بـریتیش کـلمبیا از اول سـال 2021 تـا کنون 8,089 دعوتنامه صادر کرده است.اسـتان بـریتیش کلـمبیا در تـاریخ 31 آگـوسـت 2021 طـی چـهار مرحـله قـرعه کشی از 488 متقاضی مهاجرت استانی دعوت نمود.افـرادی که دعـوت شـده انـد بـایـد شــرایــط یـکی از بــرنــامــه هــای Express Entry BC و Skills Immigration را داشته باشند.