دعوت استان بریتیش کلمبیا  از نیروی کار ماهر و کار آفرینان:

 

استان بـریتیش کلمبیا چهار قرعه کشی تحت برنامه نامزدی استانی خود انجام داد. این استان بیش از 435 متقاضی مهاجرت را از طریق چهار قرعه کشی بـرنـامـه نـامزدی اسـتـانی  کـه در 17 آگـوست 2021 برگزار شد ، دعوت کرد.افـرادی که دعـوت شده انـد باید شـرایـط یـکی از برنامه های Express Entry BC و Skills Immigration را داشته باشند.