دعوت استان انتاریو  از 940  متقاضی برنامه  مهاجرت استانی خود:

استان انتاریو از 940 متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود در گروه دانشجویان بین المللی و کارگران موقت در تاریخ 16 ژوئن 2021 دعوت کرد.

371 فارغ التحصیل با حداقل امتیاز 66 

569 نیروی کار موقت با حداقل امتیاز 38