دعوت استان انتاریو از 995   متقاضی مهاجرت استانی خود: 

 

اســـتان انـتـاریــو در 21 سـپتامـبر 2021، از 995 متقاضی دعوت به درخواست اقامت دائم کرد. انــتاریو از کسانی دعوت کرد که دارای پروفایل درسیستم EOI بودند. مــتقاضیان مـمکن اسـت واجد شرایط یکی از دو برنامه پیشنهاد شغلی کارفرمایان باشند.

406 متقاضی دعوت شده ممکن است واجد شرایط برنامه نیروی کار خارجی باشند. متقاضیان به امتیاز حداقل 37 نیاز دارند.

523 مــتقاضی دیگر برای نامزدی در برنامه عمومی دانشجویان بین المللی دعوت شدند. متقاضیان به حداقل امتیاز 61 نیاز دارند.

همچنین برنامه مهاجرت استانی انتاریو 66 دعوتنامه برای متقاضیانی که در برنامه موقت مهاجرت استانی ثبت نام کرده اند و ممکن است واجد شرایط برنامه پیشنهاد شغلی کارفرمایان باشند، صادر کرده است. از این دعوتنامه ها، 36 دعوتنامه برای نیروی کار خارجی و 30 مورد برای دانشجویان بین المللی صادر شده است.