دعوت استان آلبرتا از 396 متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

استان آلبرتا بزرگترین دراو برنامه نامزدی استانی سال 2021 را برگزار کرد. این استان از اول سال تاکنون از 3,157 متقاضی اکسپرس اینتری دعوت به درخواست نامزدی استانی کرد.آلبرتا در بزرگترین دراو امسال از 396 متقاضی اکـسپرس ایـنتری در تاریخ 10 آگـوست 2021 دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.حداقل امتیاز این دراو 300 بود که کمترین میزان 
مـورد نـیاز بـرای واجـد شرایط بودن برای نامزدی استانی می باشد.