آلبرتا جزئیات قرعه کشی مهاجرت 30 سپتامبر خود را منتشر کرد:

 

حداقل امتیاز قرعه کشی PNP آلبرتا از ابتدای ماه سپتامبر درامتیاز 300 ثابت مانده.

برنامه نامزدی مهاجرت آلبرتا AINP  از 275 متقاضی اکسپرس اینتری با نمرات حداقل 300 برای درخواست برنامه استانی دعوت کرد.

در مجموع ، آلبرتا قرعه کشی چهار جریان بخش آلبرتا از طریق اکسپرس اینتری را در ماه سپتامبر برگزار کرد ، و در مجموع 1610 دعوت نامه تنها در ماه گذشته صادر شد.

آلبرتا از زمان شروع مجدد دورهای دعوت در ژانویه 2021 ، 5،617 نامزد اکسپرس اینتری را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است. در ماههای پایانی سال 2020 یک وقفه موقت برای این برنامه به وجود آمد. در این قرعه کشی ها دعوت نامه هایی برای متقاضیان اکسپرس اینتری ارسال می شود تا برای گواهی نامزدی درخواست دهند. ، که این موضوع از درخواست اقامت دائم آنها بسیار حمایت خواهد کرد. امسال ، آلبرتا مجاز است 6،250 گواهی نامزدی صادر کند.