دعوت استان آلبرتا از 191 متقاضی مهاجرت استانی خود:

استان آلبرتا در تاریخ 15 خرداد 1400 از 191 متقاضی مهاجرت استانی خود با امتیاز 300 را دعوت به دریافت اقامت دائم نمود.

تا کنون این استان  2100  دعوتنامه صادر کرده که بخشی از 6250 سهم این استان برای سال 2021 می باشد.