دراو شماره 205 اکسپرس اینتری کانادا:

 

کانادا از 521 مـتقاضی اکسپرس اینتری در 15 سپتامبر 2021 دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست بدهند. مـتقاضیان بـرای دعـوت شدن به حداقل امتیاز 732 نیاز  دارند. مـتقاضیان اکـسپرس ایـنتری تـنها 60 روز فرصت دارند  تا برای اقامت دائم درخواست بدهند.