دراو شماره 204  اکسپرس اینتری کانادا: 

 

 

کـانـادا از اول سـال 2021 تـا کـنـون 17 قـرعـه کـشـی CEC برگزار کرده است. کــانــادا از 2,000 مـتقاضی اکـسپرس ایـنتری در تـاریخ 14 سـپتـامـبر 2021 دعـوت کـرد تــا بـرای اقـامت دائم درخواست دهند.
اداره مــهاجرت کـانادا از متقاضیان کلاس تجربه کانادایی (CEC) بــا حداقل امـتیاز 469 دعـوت کـرد. مـتـقـاضیان  دعـوت شـده 60 روز فـرصت دارند تـا برای اقامت دائم درخواست دهند.