دراو شماره 203  اکسپرس اینتری کانادا: 
 

کـانـادا از اول سـال 2021 تـا کـنـون 17 قـرعـه کـشـی اکـسپرس ایـنتری فـقط بـرای مـتقاضیان نامزدی استانی برگزار کرده است. 635 متقاضی دیگر برنامه نامزدی استانی که در سیستم اکـسپرس ایـنتری بـودند بـرای درخـواسـت اقامت دائم  دعـوتنامه دریـافت کردند. حداقل امتیاز 764 بود، چون متقاضیانی که نامزدی استانی داشتند دارای 600 امتیاز بودند. حداکثر این امتیاز ها هم 1200 می باشد.