انتخاب 6 هزار متقاضی مهاجرت به کانادا تحت سیستم اکسپرس اینتری شاخه CEC و تجربه کانادایی و دارنده 368 امتیاز در تاریخ 20 خرداد 1400