دراو شماره  199 اکسپرس اینتری کانادا:

 

جدید ترین دراو اکسپرس اینتری کانادا در 4 آگوست، کـاندیدا هـایی را که قبلاً نـامزدی استانی دریافت کرده بودند را هدف قرار داد. ادراه مـهاجرت کانادا از 512 مـتقاضی بـا حـداقل امتیاز 760 دعوت کرد. این امتیاز نسبـتاً بالا به دلیل برنامه نامزدی اسـتانی می باشد کـه مـتقاضی هنگام دریافت نامزدی استانی به طور خودکار 600 امتیاز دریافت می کند.