تمدید اجازه کار برای دارندگان ویزای ویزیتوری:

 

 

 

این اقدام مرتبط با کرونا ویروس به دارندگان ویـزای تـوریستی در خاک کانادا اجازه می دهد که مجوز کار بگیرند واین مجوز تا 28 فوریه 2022 تمدید شده است .از 24 آگــوست 2020 ،سـاکنان مـوقت کــه در کـانـادا هستند و دارای وضعیت بازدید کننده معتبر هستند ، می توانند برای مجوز کار مخصوص کارفرما از داخل کانادا درخواست دهند. ایــن یــک تغییر موقتی است زیرا مـعـمـولاً کارگران خارجی که بـا ویــزای توریستی در کانادا هستند نمی توانند بدون خروج از کشور وضعیت خود را تغییر دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

هدف از این طرح کمک به کارفرمایانی  بود که در یافتن نیروی کار مشکل داشتند  همچنین این امکان را فراهم میکرد و به بازدید کنندگانی که به دلیل همه گیری با مشکل وضعیت ویزا روبرو هستند اجازه ورود به بازار کار را بدهد.
با محدودیت سفرهای هوایی در سراسر جهان، برخی از توریست هـا قادر به خروج از کشور نبودند و برخی از نیرو های کار خارجی مجبور شدند وضعیت خود را به "توریست " تغییر دهند زیرا مجوزهای کار آنها به پایان رسیده بود و به دلیل عدم اشتغال نمی توانستند برای مجوزهای جدید درخواست دهند.