انتاریو اولین قرعه کشی PNP سال 2022 را برگزار می کند

نامزدهای همه جریان‌های پیشنهاد شغلی کارفرما در اولین قرعه کشی سال انتاریو دعوت شدند.

انتاریو از 1084 کاندیدای مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی استانی در 11 ژانویه اقدام کنند.

برنامه نامزدی مهاجر انتاریو   OINPدعوت نامه هایی را برای نامزدهایی صادر کرد که در سیستم ابراز علاقه  EOIپروفایل داشتند. این نامزدها ممکن است واجد شرایط یکی از سه جریان زیر دسته پیشنهاد شغلی کارفرما باشند: کارگر خارجی، دانشجوی بین المللی و مهارت های مورد نیاز.

پیشنهاد شغلی کارفرما: جریان کارگر خارجی – 264

پیشنهاد شغلی کارفرما: جریان دانشجویی بین المللی – 762

پیشنهاد شغلی کارفرما: جریان مهارت های مورد نیاز - 58