انتاریو از ۱۰۸۴ کاندیدای مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی استانی در ۱۱ ژانویه اقدام کنند. برنامه نامزد مهاجرت انتاریو OINP دعوت نامه‌هایی را برای نامزدهایی صادر کرد که دارای پروفایل‌هایی در سیستم ابراز علاقه EOI بودند.

 این نامزدها ممکن است واجد شرایط یکی از سه جریان زیر دسته پیشنهاد شغلی کارفرما باشند: کارگر خارجی، دانشجوی بین المللی و غیرحضوری.

شماره دعوتنامه‌ها به شرح زیر است:

 پیشنهاد شغلی کارفرما: جریان کارگر خارجی ۲۴۶ نفر

پیشنهاد شغلی کارفرما: جریان دانشجویی بین المللی ۷۶۲ نفر

 پیشنهاد شغلی کارفرما: جریان مهارت های مورد نیاز ۵۸ نفر.