انتاریو از ۱۰۳۲ نامزد اکسپرس اینتری دعوت کرد تا در ۲۷ ژانویه برای نامزدی استانی درخواست دهند.

 برنامه نامزد مهاجر انتاریو (OINP) از کاندیداهایی دعوت کرد که واجد شرایط نامزدی استانی از طریق جریان تجارت ماهر انتاریو اکسپرس اینتری بودند.

 برای اخذ دعوتنامه، نامزدها نیاز به نمره سیستم رتبه بندی جامع (CRS) بین ۳۸۱ تا ۴۶۱ داشتند.

 انتاریو از کاندیداهایی دعوت کرد که مشخصات خود را بین ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ و ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ ارسال کرده بودند.

منبع:cicnews