استخدام موقت کارگر خارجی !

 

بر اساس سیاست جدید سازمان مهاجرتی اکنون ممکن است که بتوانید یک کارگر خارجی موقت را بدون انجام ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) استخدام کرده یا حتی اگر فرد مد نظر شما تحت یکی از  معافیت‌ها قرار بگیرد،او را می‌توانید بدون مجوز کار به کانادا بیاورید.

ماجرا از این قرار است که اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا دارای یک برنامه اجازه کار به نام برنامه تحرک بین المللی (IMP) است که برای ارتقاء منافع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور طراحی شده است.

 این مجوزهای کار از LMIA معاف هستند زیرا دولت تشخیص داده است که کار کارگر خارجی مزایای قابل توجهی برای کانادا خواهد داشت.

 اگر وضعیت استخدام شما تحت یکی از کدهای معافیت LMIA IRCC یا معافیت مجوز کار باشد، نیازی به انجام فرآیند LMIA نخواهید داشت.

 قبل از اینکه یک کارگر خارجی را تحت IMP استخدام کنید باید هزینه انطباق کارفرما را بپردازید و پیشنهاد کار را از طریق پورتال کارفرمای IRCC ارسال کنید.